PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
 • FotoDruk24 Józef Brach
  ul. Olchowa 42
  38-321 Moszczenica

  Tel: 504-439-245
  Mail: biuro@fotodruk24.eu
  NIP: 738-215-29-93
 • E-mail:biuro@fotodruk24.eu
 • Telefon504-439-245
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 18.00, w soboty 8.00 - 14.00

Regulamin

REGULAMIN

świadczenia usług przez serwis Fotodruk24.eu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fotodruk24 prowadzi działalność za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Serwis, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W stosunkach z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej korzystającymi z Usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej wyłącza się stosowanie odpowiednich postanowień Regulaminu dotyczących reklamacji, terminów oraz obowiązków informacyjnych Fotodruk24. W miejsce postanowień dotyczących reklamacji zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za wady pomiędzy przedsiębiorcami.
 3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania.

 

 

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Do realizacji Usług mogą być wykorzystane wyłącznie zdjęcia w formacie JPG i dokumenty tekstowe.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez Internet. W celu dokonania zamówienia Klient powinien:
  1. dokonać rejestracji w Serwisie lub zalogować się do swojego konta,
  2. przesłać wybrane projekty graficzne, wyłącznie w formacie JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI w przestrzeni sRGB
  3. dokonać wyboru wszystkich parametrów wybranego przez siebie produktu,
  4. wysłać projekt graficzny lub zaakceptować projekt(jeśli zlecono nam jego wykonanie – po dokonaniu ostatecznej akceptacji projektu nie będzie możliwe wprowadzenie w nim zmian),
  5. wybrać formę dostawy,
  6. wybrać formę płatności i dokonać jej wraz z płatnością za przesyłkę zgodnie z cennikiem wybranego operatora – koszty przesyłek dostępne są tutaj. Informacja o cenie przesyłki pojawia się po dokonaniu wyboru formy doręczenia.
 3. Kategorycznie zabronione jest wgrywanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 4. Maksymalny rozmiar zdjęcia, który przyjmujemy to 15 MB
 5. Złożone przez Klienta zamówienie jest ofertą według przepisów prawa. Potwierdzenie przez Fotodruk24 zamówienia stanowi przyjęcie oferty, co oznacza, że z tą chwilą umowa została ważnie zawarta. Obecność proponowanych Usług w Serwisie nie jest jednoznaczna z ich dostępnością dla danego rodzaju treści przesłanych przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Fotodruk24 informuje o tym Klienta, przesyłając informację na podany przez Klienta adres e-mail, w razie gdy jest to możliwe proponując Usługi zamienne. W takiej sytuacji dopiero ostateczne potwierdzenie tak zmodyfikowanego zamówienia, przesłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi wiążące przyjęcie oferty.
 6. W przypadku niedostępności części lub całości Usług objętych zamówieniem Klient ma prawo do:
  1. częściowej realizacji zamówienia,
  2. wydłużenia czasu realizacji zamówienia,
  3. anulowania całego zamówienia.
 7. Procedura realizacji zamówienia zostaje rozpoczęta po akceptacji zamówienia przez Fotodruk24.
 8. Czas realizacji jest czasem upływającym od momentu rozpoczęcia procedury realizacji do chwili nadania zamówionych produktów. Należy pamiętać, że czas liczony jest w dniach roboczych.
 9. Maksymalny czas realizacji zamówień wynosi 5 dni roboczych. W czas realizacji nie jest wliczony czas dostawy.
 10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem Fotodruk24, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

 

III. PRZECHOWYWANIE ZDJĘĆ I PRAC

 1. Maksymalny czas przechowywania zamówionego projektu, który można ponownie zamówić lub edytować to rok.

 

IV. CENNIK

 1. Za realizację Usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu, dostępnym na stronach Serwisu. Ceny podane w Serwisie:
  1. są cenami brutto / usługodawca zwolniony z VAT.
  2. podawane są w złotych polskich,
  3. nie zawierają kosztów transportu, które podane są oddzielnie.
 2. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy Usłudze w chwili składania zamówienia.

 

 

V. WARUNKI DOSTAWY

 1. Zamówione w ramach Serwisu fotoksiążki dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem:
  1. kuriera DHL lub
  2. paczkomatów InPost lub
  3. Poczty Polskiej.
 2. Fotodruk24 nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak doręczenia wynikające z podania nieprawidłowych danych dla doręczenia.
 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Fotodruk24 wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania dostawy wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń. W przypadku skorzystania z opcji dostawy za pośrednictwem paczkomatów InPost należy pozostawić przesyłkę w paczkomacie i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu. W takim wypadku należy niezwłocznie zawiadomić Fotodruk24 o tym fakcie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za Usługi dokonywać można za pośrednictwem:
  1. przelewów elektronicznych, za pośrednictwem tPay,
  2. bezpośrednim przelewem bankowym.

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Fotodruk24 w przestrzeganiu prawa autorskiego odnośnie przesłanych przez Klientów materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Klientów.
 2. Złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie zamówienia nie narusza niczyich praw.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację zamówienia, odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Klient. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Fotodruk24 z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Fotodruk24 w związku z taką sytuacją.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Serwisie treści, Fotodruk24 poinformuje o tym Klienta i uniemożliwi dostęp do takich treści.
 5. Klient, któremu w ramach Serwisu udostępniono zdjęcia lub projekty zobowiązuje się wykorzystywać je wyłącznie do swojego prywatnego użytku.
 6. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Fotodruk24  w ramach Serwisu stanowią przedmiot własności Fotodruk24 i chronione są prawem. Fotodruk24 nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji produktów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.

 

vIII. REKLAMACJE

 1. Każdy towar otrzymany w wyniku zamówienia Usługi w Serwisie objęty jest rękojmią za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta Fotodruk24 pod adresem biuro@fotodruk24.eu. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Po otrzymaniu opisu zastrzeżeń Fotodruk24 w terminie 14 dni rozpatruje czy zachodzi podstawa do uwzględnienia reklamacji. W razie niepowiadomienia Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za uwzględnioną. Jeśli podstawa reklamacji zachodzi, Klient proszony jest o przesłanie towaru na swój na koszt. W razie dokonania porównania zastrzeżeń Klienta z treścią zamówienia zapisaną w Serwisie i stwierdzenia, że nie zachodzą żadne podstawy do wszczęcia procedury reklamacyjnej, Fotodruk24 zawiadomi o tym Klienta. W takim przypadku Klient nie powinien przesyłać towaru. Klient nie jest również zobowiązany do uprzedniego przesyłania towaru, gdy w wyniku porównania reklamacji z treścią zamówienia okaże się, że Usługa została wykonana niezgodnie z zamówieniem.
 3. Fotodruk24 oświadcza, że w razie niezgodności towaru z zamówieniem zobowiązuje się niezwłocznie i bez nadmiernych trudności dla Klienta wymienić towar na wolny od wad, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Konieczne jest wówczas dostarczenie reklamowanego produktu na własny koszt, na podany adres wraz z dowodem zakupu. 
 4. Towar podlega wymianie w szczególności, jeśli:
  1. posiada wady techniczne,
  2. został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy,
  3. pojawią się różnice pomiędzy zamówieniem a zawartością przesyłki, w szczególności obejmuje to format zdjęcia, liczbę kopii, rodzaj papieru (matowy/błyszczący),
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia szkody w momencie odbioru przesyłki w obecności przewoźnika i spisania protokołu szkody.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnego bezpłatnego wykonania Usługi i dostarczenia towaru na własny koszt do Klienta. Jeżeli w wyniku ponownego wykonania Usługi reklamowana wada nie mogła zostać usunięta, Klient ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zamówienia i zwrotu pieniędzy albo do obniżenia ceny.
 7. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.
 8. Ze względów natury technicznej i technologicznej (w szczególności z uwagi na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów), Fotodruk24  dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, przy czym nie gwarantuje 100% zgodności z każdym wyświetlaczem - zatem reklamacje wynikające z powyższego nie będą uwzględniane. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku nie podlegają reklamacji, jeżeli Klient, pomimo informacji o zbyt słabej jakości zdjęć przed akceptacją projektu, mimo wszystko złoży zamówienie.
 9. Ze względów natury technicznej, podczas produkcji fotoksiążki każda strona może zostać przycięta o maksymalnie 5mm na każdym z boków (wyjątek stanowi okładka twarda, gdzie margines wynosi 20mm). Reklamacje wynikające z utraty fragmentów zdjęć lub tekstu znajdujących się poza widocznym w trakcie tworzenia obszarem bezpiecznego wydruku nie będą uwzględniane.
 10. Produkty / usługi personalizowane lub wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie mają możliwości zwrotu. Mowa o produktach / usługach noszących cechy indywidualności, według wskazówek klienta. Sprzedaż tych produktów / usług jest niemożliwa ze względu na zdjęcia, imienia, daty wskazane przez konsumeta.
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu rejestracji w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Serwisie), w celu wykonania Usługi (realizacji zamówienia) oraz w innych celach, do jakich upoważnia Fotodruk24 ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Klienta mogą być przetwarzane za jego zgodą.
 3. Podanie danych jest dobrowolne i Klientowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Rejestrujemy adresy IP każdorazowego logowania do serwisu / rejestracji oraz IP złożonego zamówienia.
 6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Fotodruk24.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2018.
 2. O zmianach Regulaminu Fotodruk24 poinformuje Klientów przy pierwszym logowaniu po dokonaniu każdej zmiany oraz poinformuje o prawie do rozwiązania umowy z tego powodu. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień już zrealizowanych oraz zamówień będących w trakcie realizacji, do których stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu zawarcia umowy i do których z powodów powyższych nie stosuje się prawa do rozwiązania umowy dotyczącej realizowanego zamówienia

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu